برداشتن خال گوشتی

برداشتن خال گوشتی

خال‌ گوشتی (منگوله های گوشتی یا زائده های گوشتی یا آکروکوردون یا اسکین تگ) ضایعات پوستی شایعی هستند. نیمی از افراد حداقل یک خال گوشتی دارند. اغلب در میانسالی ایجاد می‌شوند. زنان و مردان به یک میزان مبتلا می‌شوند. خال های‌ گوشتی ضایعاتی خوش خیم و بی خطرهستند. این ضایعات برآمدگی هایی نرم، به رنگ پوست […]

خال گوشتی و درمان آن

خال گوشتی

خال‌ گوشتی خال‌ گوشتی (منگوله های گوشتی یا زائده های گوشتی یا آکروکوردون یا اسکین تگ) ضایعات پوستی شایعی هستند. نیمی از افراد جامعه حداقل یک خال گوشتی دارند. اغلب در میانسالی ایجاد می‌شوند. زنان و مردان به یک میزان مبتلا می‌شوند. خال‌های‌ گوشتی ضایعاتی خوش خیم و بی خطر هستند. این ضایعات واگیر ندارند […]