سفید شدن ناخن

سفید شدن ناخن

انواع سفیدی ناخن: دو نوع سفید شدن ناخن همراه با صاف و نرمال بودن سطح ناخن وجود دارد. یکی واقعی و دیگری ظاهری. سفیدی ناخن به همراه شکنندگی و پودر شدن صفحه ناخن در عفونت قارچی درماتوفیتی دیده می‌شود. سفید شدن واقعی: در سفید شدن واقعی، صفحه ناخن شفافیت خود را از دست می‌دهد. به […]