در قسمت مطالب علمی در  مورد اگزما توضیحات کامل داده شده، مطالعه کنید.