در قسمت خدمات توضیح داده شده. قسمتهایی که خیلی وقته ریخته در نمی آید. و میزان موفقیت درمان بستگی به علت ریزش دارد و این که همزمان تحت نظر پزشک دارو دریافت کنید.