با دارو و لیزر کم رنگ میشه اما به صورت قطعی از بین نمی رود.