اگر خال مشکوک باشد در هر سنی باید یرداشته بشه ولی خالهای زیبایی بهتر است بعد 18 سالگی برداشته شود.