کرم ها بیشتر نقش پیش گیری از چروک و شفاف کردن پوست را دارند و چروکی که به علت انقباض عضله ایجاد شده از بین نمی برند