در مورد شوره در قسمت مطالب علمی مطلب گداشتیم مطالعه کنید.