نیاز به داروی خوراکی به مدت حداقل 6 ماه دارید به پزشک متخصص مراجعه کنید بعد از بهبود جوش فعال لیزر برای جای جوش توصیه می‌شود.