کفش تنگ نپوشید. ناخنتون رو گرد کوتاه نکنید. کرم سیلور سولفادیازین روزی سه بار بزنید. اگه درست نشد مراجعه کنید برای جراحی