برای جای جوش بدن معمولا لیزر نمیکنیم چون مراقبتش سخته.