در ریزش های موی ارثی بله قطع درمان باعث ریزش مجدد میشه