تا وقتی که ضایعات تموم بشن باید کرایو را ادامه دهند.