در تمام طول ماه باید استفاده بشه و در طی دوره عادت ماهیانه نباید قطع شود. حداقل 3 ماه باید مصرف بشه تا اثر دارو ظاهر بشه