گال معمولا بعد از 20 روز از مصرف کرم پرمترین و در صورتی که تمام اعضای خانواده هم زمان درمان شوند بهبود پیدا می کند. توضیحات کامل در قسمت مطالب علمی ذکر شده. اگر به درمان جواب ندادید، یا درمان را درست انجام ندادید و یا علت خارش شما بیماری گال نیست. در مورد علل خارش در قسمت مطالب علمی توضیح داده شده است.