طبق تعرفه اعلام شده توسط نظام پزشکی که برای سال 99 مبلغ 50 هزار تومان می باشد